ORGANISATIE

Onze organisatie
Noaberhulp is een kleine, onopvallende stichting. We hebben geen pand. We hebben geen eigen kantoor. De ruimte voor het wekelijkse overleg van de coördinatoren en de maandelijkse bestuursvergaderingen is, dankzij bemiddeling van de Zutphense Uitdaging ons beschikbaar gesteld door Arcus Fysiotherapie. Maar vooral hebben we een telefoon, een coördinator en vijfentwintig goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers. Daarmee doen wij ons werk.
Coronabeleid

 

 Voorwaarden inzet Vrijwilligers Noaberhulp.

Bij cliënt met corona of verdenking van het coronavirus wordt niet ingezet. Ten alle tijde wordt gewerkt aan de hand van de geldende richtlijnen van het RIVM. Bij cliënt met corona of verdenking van het  coronavirus wordt niet ingezet.

Noaberhulp zet alleen vrijwilligers in die er bewust voor hebben gekozen om ingezet te worden in deze crisistijd. Noaberhulp houdt het coronaprotocol van de thuiszorgorganisatie van de cliënt aan. De thuiszorgorganisatie zorgt voor de benodigde beschermingsmiddelen voor de vrijwilliger. Ook Noaberhulp zorgt voor de vrijwilligers voor de basis beschermingsmiddelen.  

Indien de thuiszorgorganisatie van de cliënt informatie ontvangt over een mogelijke coronabesmetting in de omgeving van de cliënt, zal de inzet van vrijwilligers al dan niet tijdelijk gestaakt worden. 

Veiligheid van cliënt, hun naaste en vrijwilligers staat ten alle tijde voorop. 

 

Coördinator
Noaberhulp heeft een coördinator in dienst:   Joke Sieverink-Waarlo. Zij zorgt  er voor dat Noaberhulp 7/24 uur telefonisch bereikbaar is op 06 – 10 46 54 95. Zij voert kennismakingsgesprekken en coördineert de hulp die de vrijwilligers vervolgens verlenen. Zij selecteert  en begeleidt  de vrijwilligers, en zorgt voor hun opleiding.
Bestuur
voorzitterMw. V (Viola) Zevenhuizen
secretarisMw. Y. (Yvette) Giesen
penningmeesterDhr. J. (Jan) Groot
marketing en communicatieMw. M.E.H. (Ineke) Maciąg
 
Mw. Y. (Yvonne) ten Holder
coördinatorMw. J. (Joke) Sieverink-Waarlo
invalcoördinatorMw. L. (Louise) Runia
Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel:

  1. het organiseren en (doen) uitvoeren van de zorg voor en de begeleiding van terminale patiënten door middel van vrijwilligers (niet betaalde personen) en het (doen) verkrijgen van voorzieningen voor verzorging en begeleiding van terminale patiënten, alles in Zutphen en die omliggende gemeenten waarbinnen ten tijde van de oprichting van deze stichting niet een organisatie met eenzelfde of aanverwant doel was gevestigd.
  2. het werven van fondsen en middelen ten behoeve van de door de stichting georganiseerde terminale thuiszorg en het opwekken van belangstelling voor en het verbreiden van kennis omtrent de terminale thuiszorg.
Donateur worden
Onze inzet is gratis! Onze kosten zijn aanzienlijk. Deels worden die gedekt door een subsidie van het ministerie van VWS. Voor het overige zijn we afhankelijk van giften. Donaties zijn daarom van harte welkom op NL23 RABO 0386710317 van de Stichting tot Steun aan het Werk van Stichting Terminale Thuiszorg ‘Noaberhulp’.

Noaberhulp is een zogenaamde ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN-nr 816664390). Uw donatie of legaat kan voor u fiscale voordelen hebben. Uw notaris kan hierover meer vertellen.

Vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris

Even voorstellen: 

Mijn naam is Riet van Poll.

 

Ik heb ervaring in het behandelen van veel verschillende problemen en trauma’s waaronder rouw.

Wat me drijft is een dieperliggend contact waarin een  ieder zichzelf kan zijn.

Naast mijn werk heb ik me verdiept in verschillende opleidingen om mezelf als mens te begrijpen maar ook, om voor de ander, betekenisvol te zijn.

Waarvoor kun je mij benaderen. Onder meer voor:

Onderliggende verhoudingen

Negatieve bejegeningen

Pesterijen

Grensoverschrijdend gedrag

Ongelijkheid / discriminatie

 

Voor bovenstaande problemen kun je een gesprek aanvragen.

De gesprekken zijn vertrouwelijk, open en onpartijdig. Ik heb geheimhoudingsplicht.

Respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid vind ik daarbij van groot belang

Vertrouwenspersoon zie ik zelf als een preventieve functie, het tijdig bespreekbaar maken van problemen en voorkomen van escalaties. 

 

Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan dit mooie werk.

Vertrouwenspersoon  Riet van Poll

06 481 922 60

rvanpoll@zonnet.nl

Verwijzen naar Noaberhulp
Hulpverleners, zoals huisartsen en thuiszorg, worden van harte uitgenodigd mantelzorgers die thuis belast zijn met de zorg voor een terminale zieke te verwijzen naar Noaberhulp. Wilt u eerst nader overleg over de mogelijkheden van ons vrijwilligerswerk, neem dan contact op via telefoon 06 – 10 46 54 95 of stuur een bericht via de mail met daarin uw vragen.
Sponsoren in natura
Naast giften van donateurs ontvangen wij ook steun in natura. Onze Noaberavonden en bijzondere bijeenkomsten mogen wij gratis houden in de Graafschaploge van de Odd Fellows in Zutphen, onze maandelijkse bestuursbijeenkomsten houden wij, na bemiddeling door de Zutphense Uitdaging gratis in een vergaderruimte van Arcus Fysiotherapie, het gebruikscontract daarvoor werd gesponsord door een huurrecht specialist van JPR-advocaten, de controle van onze jaarrekening wordt in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen gratis uitgevoerd door BDO-accountants, Hospice Zutphen verleent ons gratis gebruik van haar postbusnummer, zorgorganisatie Sensire verzorgt gratis de salarisadministratie van onze coördinatoren. Onze sponsoren in natura zijn daarmee ook onze ambassadeurs geworden

Dankzij deze sponsoring kunnen wij onze overheadkosten beperken en het ons beschikbare geld bijvoorbeeld gebruiken voor opleiding en training van onze vrijwilligers, wat de kwaliteit van ons werk ten goede komt.

Meerjarenbeleid

In de komende jaren komt er heel wat op ons af als stichting Noaberhulp. Er zijn ontwikkelingen in de vraag naar vrijwillige inzet door onder meer vergrijzing, een toenemend aantal overlijdens en een toenemende complexiteit van de vraag. Aan de andere kant zijn er ontwikkelingen in het aanbod van potentiële vrijwilligers. Deze ontwikkelingen spelen zich af tegen de achtergrond van het invulling geven aan de participatiesamenleving en van veranderingen in de wijze waarop mantelzorg, beroepsmatige zorg en vrijwilligerszorg samenwerken.

Bekijk hier het volledige Meerjarenbeleid 2021-2024

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 (pdf)

Privacyreglement cliënten, naasten en andere externe relaties

De Stichting Terminale Thuiszorg Noaberhulp Zutphen e.o. hierna te noemen de stichting, hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar cliënten, vrijwilligers personeel en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in lijn met de relevante wetgeving in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.

In dit privacyreglement staat beschreven hoe de organisatie gegevens van cliënten, hun naasten en andere externe relaties registreert, verwerkt en bewaart.

Het privacyreglement voor gegevens van personeel en vrijwilligers verbonden aan de organisatie is verwerkt in het privacyreglement Personeel en Organisatie.

Bekijk: Privacyreglement (PDF)

Vrijwilliger worden?

Wilt u vrijwilliger worden bij Noaberhulp?
Betrokkenheid bij dit werk en verantwoordelijkheidsbesef zijn de belangrijkste vereisten.

Daarnaast kunnen er uiteenlopende motieven zijn om dit werk te willen doen. De gemeenschappelijke deler is zinvol in de wereld bezig te willen zijn.

Klik hier voor meer informatie

Sommige vrijwilligers ervaren de uren die zij ’s nachts wakend naast een stervende doorbrengen als momenten van bezinning: ‘Je gaat dieper over het leven nadenken, terwijl je een ander een dienst bewijst.’ Andere vrijwilligers zeggen: ‘De mensen zijn je dankbaar. Dat geeft voldoening. In die zin is het tweeledig. Je doet het niet alleen voor de ander, maar ook voor jezelf.’

Vul het formulier in en wij nemen ze snel mogelijk contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

Bericht via website

Gegevens opslaan en verzenden per e-mail

8 + 15 =

Wij hebben uw steun nodig

Onze inzet is gratis! Onze kosten zijn aanzienlijk. Deels worden die gedekt door een subsidie van het ministerie van VWS. Voor het overige zijn we afhankelijk van giften.

Zonder deze steun kunnen wij ons niet inzetten met ons doel. Daarom danken wij alle donateurs en sponsoren van Noaberhulp Zutphen.

Wilt u ook graag Donateur worden? 

Klik hier voor meer informatie

Donateur worden

Onze inzet is gratis! Onze kosten zijn aanzienlijk. Deels worden die gedekt door een subsidie van het ministerie van VWS. Voor het overige zijn we afhankelijk van giften. Donaties zijn daarom van harte welkom op NL23 RABO 0386710317 van de Stichting tot Steun aan het Werk van Stichting Terminale Thuiszorg ‘Noaberhulp’. Noaberhulp is een zogenaamde ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN-nr 816664390). Uw donatie of legaat kan voor u fiscale voordelen hebben. Uw notaris kan hierover meer vertellen.

Pin It on Pinterest

Share This